Scholar Guide : ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ ประเทศนิวซีแลนด์ เรียนนิวซีแลนด์, ศึกษาต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อนิวซีแลนด์,แนะแนวเรียนต่อนิวซีแลนด์                                                  

The university of Otago

TheuniversityofOtago

www.otago.ac.nz

มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ ตั้งขึ้นในปี 1869 ติดอันดับโลกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่เน้นการทำงานวิจัย (PBRF Quality Evaluation ในปี 2006) และติดอันดับ 130-200 เป็นประจำในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก (QS/The World University Rankings) มหาวิทยาลัยโอทาโก้มีความเป็นเลิศด้านผลงานวิจัยและการเรียนการสอน สาขาวิชาที่โดดเด่นได้แก่ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ชีวแพทย์ วิทยาศาสตร์พิภพ ศึกษาศาสตร์ นิติศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโอทาโก้มีหลักสูตรต่อเนื่องที่จะช่วยเตรียมตัวนักศึกษาให้ศึกษาต่อในระดับปริญญา ทั้งหลักสูตรภาษาและหลักสูตรชั้นปี เตรียมที่เปิดสอนในบริเวณวิทยาเขต มหาวิทยาลัยโอทาโก้มีทุนวิจัยระดับปรญญาโท และเอกสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยพิจารณาให้ทุนจากผลการเรียนเป็นหลัก

                                                 

ที่ตั้งเมืองDunedinบนเกาะใต้


Scholar Guide : ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ ประเทศนิวซีแลนด์ เรียนนิวซีแลนด์, ศึกษาต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อนิวซีแลนด์,แนะแนวเรียนต่อนิวซีแลนด์