Scholar Guide : ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ ประเทศนิวซีแลนด์ เรียนนิวซีแลนด์, ศึกษาต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อนิวซีแลนด์,แนะแนวเรียนต่อนิวซีแลนด์                                                  




เป็นการศึกษาภาคบังคับ  ปกติเริ่มรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และนักเรียนจะศึกษาจนสำเร็จ เมื่ออายุประมาณ 10 ปี




การศึกษาระดับประถมศึกษา แบ่งเป็น 6 ชั้นปี คือ Year 1-6
หลักสูตรการศึกษาระดับประถมศึกษาได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ (เขียน อ่าน พูด ตัว สะกด และคัดลายมือ คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะ การฝีมือ วิทยาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา และดนตรี)

นักเรียนอายุต่ำกว่า 13 ปี สามารถไปเรียนได้โดยมีผู้ดูแลไปด้วย หรือในบางโรงเรียน ทางโรงเรียนจะจัดหาผู้ดูแลที่รัฐบาลนิวซีแลนด์รับรองให้





Scholar Guide : ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ ประเทศนิวซีแลนด์ เรียนนิวซีแลนด์, ศึกษาต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อนิวซีแลนด์,แนะแนวเรียนต่อนิวซีแลนด์

กลับสู่หน้าหลักการศึกษา

ซัมเมอร์ คอร์ส

เรียนภาษาและหลักสูตรระยะสั้น


ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา


มหาวิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยีและโพลีเทคนิค

การศึกษาทางไกล

นานาคำถามการศึกษา

 

 


Scholar Guide : ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ ประเทศนิวซีแลนด์ เรียนนิวซีแลนด์, ศึกษาต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อนิวซีแลนด์,แนะแนวเรียนต่อนิวซีแลนด์