Scholar Guide : ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ ประเทศนิวซีแลนด์ เรียนนิวซีแลนด์, ศึกษาต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อนิวซีแลนด์,แนะแนวเรียนต่อนิวซีแลนด์                                                  


สกอลาร์ไกด์ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ ทุกแห่งที่ได้รับการรับรองจากทั้งสำนักงาน กพ. ประเทศไทย และกระทรวงศึกษาธิการประเทศนิวซีแลนด์เราเปิดดำเนินการให้บริการแนะแนว เป็นที่ปรึกษา และดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษามานานกว่า 15 ปี ความเชี่ยวชาญในสายงานทำให้เราสามารถให้ข้อมูล และรายละเอียดที่เป็นปัจจุบัน

ด้วยบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกหลักสูตรและสถาบันการศึกษา จนกระทั่งการดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า
นักเรียน นักศึกษาเดินทางถึงจุดหมายที่เลือกอย่างปลอดภัย

ที่สกอลาร์ไกด์ประโยชน์สูงสุดของนักเรียน นักศึกษาต้องมาก่อน

จากการทำงานที่ผ่านมา เรายืนหยัดเป็นคู่คิด ที่ช่วยนักเรียน นักศึกษาของเรา ให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาที่ตั้งไว้ได้
อย่างราบรื่นและดีที่สุด

เราได้รับความไว้วางใจอย่างสูงยิ่งจากผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ผู้ใช้บริการ ตลอดจนสถาบันการศึกษาทุกแห่งในนิวซีแลนด์ เพราะเรายืดถือความซื่อสัตย์และความซื่อตรงต่อบทบาทของเรา รวมทั้งการเปิดกว้างและโปร่งใสในการติดต่อสื่อสาร


เรารู้ว่านักเรียน นักศึกษาแต่ละคนมีความแตกต่าง ดังนั้นเราจึงรับฟังและตอบสนองด้วยความเอาใจใส่ ทั้งนี้เพื่อหาทางเลือกและ
คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียน นักศึกษาของเราแต่ละคน


 


เรียนท่านผู้ปกครองและนักเรียน - นักศึกษา

การเลือกสถานศึกษาให้สอดคล้องกับคุณสมบัติและลักษณะนิสัยของผู้เรียนและความต้องการของผู้ปกครองเป็นหัวใจของการเรียนต่อต่างประเทศ เพราะจะทำให้ผู้เรียนปรับตัวได้ง่าย มีความสุขในการเรียน ส่งผลให้การศึกษาเป็นไปอย่างราบรื่น และประสบความสำเร็จในที่สุด

        การไปศึกษาต่อต่างประเทศนั้น ไม่จบเพียงแค่ได้เดินทางไปเรียนในสถาบันที่สมัคร แต่ทั้งผู้เรียนและผู้ปกครองยังต้องการคำแนะนำและที่ปรึกษาในเรื่องต่างๆระหว่างที่ศึกษาอยู่ เช่น การสื่อสารกับสถาบัน การเลือกวิชา การติดตามดูแลผลการเรียน การแนะแนวการศึกษาในระดับสูงขึ้น การเจ็บป่วย การแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้น สิทธิประโยชน์ต่างๆที่นักเรียนพึงมีพึงได้ สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญมากเช่นกัน เพราะทำให้ผู้เรียนเรียนด้วยความราบรื่น และมีความสุข ไม่ผิดพลาดเสียเวลา ผู้ปกครองก็จะมีความสบายใจตลอดระยะเวลาที่บุตรหลานอยู่ไกลบ้าน

        ดิฉันเองเคยทำงานเป็นผู้จัดการศูนย์การศึกษานิวซีแลนด์ของสถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย มีประสบการณ์มากกว่า10 ปี ในการให้บริการแก่ผู้ปกครอง – นักศึกษา - นักเรียนเป็นจำนวนมาก มีความรู้และเข้าใจในระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์เป็นอย่างดีทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกสถาบัน หลักสูตร การดูแลเรื่องความเป็นอยู่ ปัญหา อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนแนวทางป้องกันและแก้ไข ศูนย์ฯ ของเรา ดำเนินงานมากว่า 15 ปี ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาทุกแห่งในนิวซีแลนด์ที่ได้รับการรับรอง จาก ก.พ.ประเทศไทยและกระทรวงศึกษาธิการของนิวซีแลนด์ แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนประจำประเทศไทย โดยอยู่ภายใต้การดูแลและการสนับสนุนอย่างดียิ่งของสถานทูตนิวซีแลนด์และศูนย์การศึกษานิวซีแลนด์

ด้วยความปรารถนาดี

ปวลี เลิศศุภานนท์
ผู้ก่อตั้งศูนย์แนะแนวการศึกษานิวซีแลนด์ สกอลาร์ไกด์ 

 

ปณิธาน

สารจากผู้ก่อตั้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scholar Guide : ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ ประเทศนิวซีแลนด์ เรียนนิวซีแลนด์, ศึกษาต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อนิวซีแลนด์,แนะแนวเรียนต่อนิวซีแลนด์