Scholar Guide : ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ ประเทศนิวซีแลนด์ เรียนนิวซีแลนด์, ศึกษาต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อนิวซีแลนด์,แนะแนวเรียนต่อนิวซีแลนด์                                                  
จากประสบการณ์และความสำเร็จยาวนานกว่า 15 ปี คือเหตุผลว่าทำไม สกอลาร์ไกด์ จึงน่าเชื่อถือและมีความเชี่ยวชาญที่สุดในการบริการแนะแนวและจัดหาที่เรียนในประเทศนิวซีแลนด์

 

สกอลาร์ไกด์ได้รับการรับรองโดยหน่วยงาน “Education New Zealand”
ให้เป็นตัวแทนที่เชี่ยวชาญเรื่องการศึกษาในนิวซีแลนด์หรือ
“New Zealand Specialist Agent”

ความเชี่ยวชาญในสายงานของเรา ทำให้สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดที่เป็นปัจจุบันด้วยความรวดเร็ว เจ้าหน้าที่แนะแนวของเราไม่เพียงแต่พูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วเท่านั้น หากยังเข้าใจวัฒนธรรม วิธีคิดและวิถีชีวิตของชาวนิวซีแลนด์ จึงสามารถเป็นสื่อกลางให้คุณได้เข้าใจและสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ได้รวดเร็ว ทำให้การศึกษาในนิวซีแลนด์ของคุณเป็นช่วงเวลาที่คุณได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆมากมาย เป็นกำไรชีวิตที่จะเป็นประโยชน์ต่อคุณอย่างมหาศาลในอนาคต

ในทุกขั้นตอนของการแนะแนวนั้นเจ้าหน้าที่แนะแนวจะใช้ทั้งความสามารถด้านวิชาการ ด้านภาษา พร้อมๆกับรับทราบข้อจำกัดในด้านอื่นๆ ของคุณในการเลือกที่เรียน เช่นงบประมาณสำหรับค่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งลักษณะภูมิประเทศแบบใดที่คุณชอบ บุคลิกภาพและคุณต้องการประกอบอาชีพใดในอนาคต

สกอลาร์ไกด์ได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างยิ่งจากนักเรียน – นักศึกษา และผู้ปกครองที่มาใช้บริการ มานานกว่า 15 ปี
โดยอยู่บนรากฐานของความซื่อสัตย์และซื่อตรงต่อบทบาทของเรา การรับฟังและตอบสนองด้วยความเอาใจใส่ ความเชี่ยวชาญในงานที่ทำ

และที่สำคัญที่สุดเราตระหนักถึงประโยชน์ที่นักเรียน – นักศึกษาจะได้รับเป็นอันดับแรก

เราให้บริการแนะแนวการเรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์ ทุกระดับชั้น ทุกหลักสูตร ทุกสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานก.พ. ประเทศไทยและกระทรวงศึกษาธิการประเทศนิวซีแลนด์

การให้คำปรึกษาและแนะแนวของเราครอบคลุมถึง...

 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (Year 7-8 หรือ ม. 1-2)
 • เรียนมัธยมศึกษาตอนกลางและตอนปลาย  (Year 9-13 หรือ ม. 3-6)
 • เรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (Certificate)
 • เรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (Diploma)
 • เรียนหลักสูตรเตรียมพื้นฐาน (Foundation Year)
 • เรียนปริญญาตรี โท เอก
 • เรียนซัมเมอร์ คอร์ส เป็นกลุ่มหรือเดี่ยว

คุณจะได้รู้ว่าคุณมีทางเลือกมากมาย เมื่อคุณตัดสินใจเลือกเรียนต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ เราสามารถให้ข้อมูลได้หลากหลาย อย่างตรงไปตรงมาที่จะช่วยให้คุณเลือกหลักสูตร เลือกสถาบัน เลือกสถานที่ตั้ง ตลอดทั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายอย่างถูกต้องตรงความต้องการเฉพาะตัวคุณ

ที่สำนักงาน สกอลาร์ ไกด์ มีเอกสารสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับชีวิตนักเรียน – นักศึกษาในนิวซีแลนด์และทางเลือกทางการศึกษา หนังสือคู่มือและหนังสือจากสถาบันการศึกษาต่างๆในนิวซีแลนด์ รวมทั้งโสตทัศนูปกรณ์ที่สามารถให้ข้อมูลให้คุณเห็นภาพได้ว่าจริงๆแล้ว ประเทศนิวซีแลนด์เป็นอย่างไร

เจ้าหน้าที่แนะแนวของเราสามารถช่วยคุณและผู้ปกครองได้ดังนี้

ให้คำปรึกษาและข้อมูล โดยคำนึงถึงเด็กเป็นหลัก

 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษาในนิวซีแลนด์
 • ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับทางเลือกในการศึกษา
 • ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือการเลือกหลักสูตรและสถาบัน


สมัครเรียน และจัดเตรียมความพร้อมที่นิวซีแลนด์เพื่อรองรับนักเรียน

 • ดำเนินการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรและสถาบันที่คุณเลือก
 • ติดตามเรื่องจนกระทั่งคุณได้รับการตอบรับจากสถาบัน
 • ให้คำปรึกษาการชำระค่าเล่าเรียน แจ้งสถาบันเมื่อคุณชำระค่าเรียน ติดตามขอใบเสร็จเพื่อใช้ขอวีซ่า
 • ประสานงานกับสถาบันที่คุณเลือกเพื่อจัดหาที่พักตามความต้องการของคุณ
 • ช่วยจัดการเกี่ยวกับการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน - นักศึกษาต่างชาติก่อนเดินทาง

ดำเนินงานด้านการเดินทาง และวีซ่า

 • ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเรื่องการขอวีซ่า
 • บริการจองตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
 • ประสานกับสถาบันที่คุณเลือกเพื่อจัดคนไปรับคุณที่สนามบินวันที่คุณเดินทางไปถึง
 • ช่วยค้นหาศิษย์เก่า(ถ้ามี)และประสานให้คุณได้พบหรือพูดคุยเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการเรียน
  และการใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์ได้
 • ให้เอกสารและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนเดินทาง

ดูแล ให้คำแนะนำ และติดตามผล ตลอดระยะเวลาที่เรียน

 • เป็นคู่คิดและที่ปรึกษาระหว่างที่คุณเรียนอยู่ ตลอดจนช่วยประสานกับสถาบันเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่คุณอาจมีจนลุล่วง
 • ติดต่อขอผลการเรียนและแปลเป็นภาษาไทยส่งให้ผู้ปกครอง
 • แนะนำการเลือกวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อให้สามารถนำผลมาเทียบเป็นประกาศนียบัตร ชั้น ม.6 ได้

บริการจัดทริปไปประเทศนิวซีแลนด์ และบริการจัดซัมเมอร์ คอร์ส

 • ดำเนินการจัดโปรแกรมดูงานด้านการศึกษา พร้อมกิจกรรมในประเทศนิวซีแลนด์แบบครบวงจร สำหรับอาจารย์ หรือสถาบันการศึกษา
 • บริการจัดซัมเมอร์ คอร์ส ให้กับสถาบันการศึกษา โรงเรียน และองค์กร เพื่อนักเรียน และนักศึกษา โดยครอบคลุมทั้งการจัดหาโรงเรียน หาที่พัก หา Homestay  จัดโปรแกรมทัศนศึกษา ตามงบประมาณที่กำหนด

"สกอลาร์ไกด์ ให้การบริการมากมายเหล่านี้โดยไม่คิดค่าบริการใดๆทั้งสิ้น
สามารถนัดหมาย เพื่อขอคำแนะนำที่ศูนย์ฯ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ที่
081 2520101 หรือ
(02) 726-9966-8”

 

ทำไมต้องสกอลาร์ไกด์
สกอลาร์ไกด์ช่วยทำอะไรให้คุณได้บ้าง


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scholar Guide : ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ ประเทศนิวซีแลนด์ เรียนนิวซีแลนด์, ศึกษาต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อนิวซีแลนด์,แนะแนวเรียนต่อนิวซีแลนด์