Scholar Guide : ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ ประเทศนิวซีแลนด์ เรียนนิวซีแลนด์, ศึกษาต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อนิวซีแลนด์,แนะแนวเรียนต่อนิวซีแลนด์                                                  
นักเรียน นักศึกษาต่างชาติ สามารถเข้าเรียนในสถาบันสอนภาษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษและเข้าเรียนต่อ ในระดับมัธยมศึกษาหรือระดับอุดมศึกษา (ตรี - โท - เอก) และมีนักเรียน นักศึกษา อีกไม่น้อยที่เลือกเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานในวิชาชีพและชีวิตประจำวัน
มีสถาบันกว่า 100 แห่งที่เปิดสอนภาษาอังกฤษ

โดยเป็นสถาบันที่ได้รับการอนุมัติการเรียนการสอนและหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน สถาบันเหล่านี้มีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร จำนวนนักเรียนต่อหนึ่งห้องเฉลี่ยประมาณ 8-16 คน ทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและมีโอกาสฝึกทักษะได้อย่างเต็มที่ ใช้หลักสูตรทันสมัย บุคลากรมีคุณภาพ ห้องปฏิบัติการทางภาษาที่ทันสมัย พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งคอมพิวเตอร์ วีดีโอ ห้องอาหาร และยังเป็นแหล่งรวมด้านการจัดกิจกรรมวันหยุดต่าง ๆ ด้วย

สถาบันภาษาแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ

 • เรียนภาษาในสถาบันภาษาเอกชน  กว่า 80 แห่งทั่วประเทศ มีโปรโมชั่นเป็นช่วงๆ กระจายอยู่ตามเมืองต่างๆทั่วประเทศนิวซีแลนด์

          - สถาบันเอกชนขนาดเล็ก มีข้อดีคือจะได้บรรยากาศเป็นกันเองมากเหมือนครอบครัว แต่จะไม่มี Facilities มากมาย ในเรื่องห้อง              Sound Lab และ Computer อย่างไรก็ตามเครื่องมือจะมีพอสมควรตามจำนวนนักเรียนข้อควรระวังคือจำนวนนักเรียนไทย
             ที่เรียนอยู่ต้องไม่มากเกินไป

          - สถาบันเอกชนขนาดกลาง - ใหญ่ จะมี Facilities มีจำนวนห้องเรียน และเวลาให้เลือกเรียนมากขึ้นแต่ก็ยังน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ
             สถาบันรัฐบาลบางแห่ง • เรียนภาษาในมหาวิทยาลัย  ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนที่ต้องการเรียนเตรียมภาษาเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย นั้น ๆ เพื่อความสะดวกราบรื่นในการศึกษาต่อหลังจากจบภาษาอังกฤษ และไม่ต้องย้ายเมืองให้ยุ่งยาก

          โดยข้อดีของการเรียนภาษาในมหาวิทยาลัยนี้ คือนักศึกษาจะสามารถใช้ Facilities ทุกอย่างของวิทยาลัย ซึ่งอาจรวมถึง ห้องสมุด,           คอมพิวเตอร์, Sound Lab , โรงยิมออกกำลังกาย, สนามกีฬา, ห้องอาหาร, ห้องพักผ่อน ได้บรรยากาศแบบมหาวิทยาลัย           ซึ่งมีนักศึกษาปริญญาเรียนอยู่ในบริเวณเดียวกัน

 • เรียนภาษาในสถาบันเทคโนโลยี/โพลีเทคนิค  นอกจากการเรียนภาษาแล้ว นักเรียนยังสามารถเลือกเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาตรี – โท และหลักสูตรระยะสั้นมากมาย (3 เดือน – 1 ปี) ของสถาบันนั้น ๆ หลังจากเรียนจบภาษาแล้ว เช่น ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ทำอาหาร และอื่น ๆ

  • จุดประสงค์ของการเรียน เช่นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษ ในการหางาน - ทำงาน หรือเพื่อเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา (ปริญญา)
 • มาตรฐานการสอน มาตรฐานการจัดหาที่พัก (ส่วนใหญ่แบบ Homestay) และการดูแลช่วยเหลือ
 • ความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน
 • สถานที่ตั้งสถาบัน เช่น อยู่ในเมืองใหญ่ หรือเมืองขนาดกลาง
 • จำนวนนักศึกษาไทยที่กำลังเรียนอยู่ในสถาบันนั้น ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนนักศึกษาทั้งหมด
 • นิสัยใจคอ - อุปนิสัย ของผู้ที่จะเรียน เช่นชอบสงบ รักธรรมชาติ ชอบเมืองใหญ่ ชอบเล่นกีฬา ควบคุมดูแลตนเองได้มากน้อยแค่ไหน ต้องการใช้ สิ่งอำนวยความสะดวกของสถาบันมากแค่ไหน เช่น Computer, โรงยิม , ห้องสมุด ฯลฯ
 • งบประมาณที่ตั้งไว้

 
 • ค่าเรียนคิดเป็นสัปดาห์ เฉลี่ยประมาณสัปดาห์ละ 350 เหรียญนิวซีแลนด์ (อาจสูงหรือต่ำกว่านี้ได้)
 • เรียน 24 สัปดาห์ขึ้นไปค่าเรียนจะถูกลง
 • ค่าเรียนในช่วงที่มี Promotion จะถูกลงอีก
 • ค่าที่พัก (Homestay) คิดเป็นสัปดาห์ เฉลี่ยประมาณสัปดาห์ละ 200-250 เหรียญนิวซีแลนด์ (ขึ้นอยู่กับเมืองที่ตั้ง)

ความหลากหลายของหลักสูตร 
สถาบันมีหลักสูตรให้เลือกหลากหลายเพื่อความเหมาะสมและความต้องการของนักเรียนแต่ละคน โดยสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่ 1-48 สัปดาห์
โดยทั่วไปสถาบันสอนภาษาอังกฤษจะมีหลักสูตรใหญ่ๆ 2 อย่างคือ General English และ IELTS / TOEFL Preparation (อาจจะตั้งชื่อแตกต่างกันไปในแต่ละสถาบัน)

1. General English
 
คือ ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั่ว ๆ ไป และแบ่งเป็นระดับตั้งแต่ เริ่มต้นจนถึงระดับสูง การสอนมีครบทุกทักษะคือ พูด ฟัง อ่าน เขียน แกรมม่า ผู้ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ไม่ดีนักควรเริ่มที่ General English ก่อนเพื่อปูพื้นฐาน วันแรกที่นักศึกษาเริ่มเรียน ทางสถาบันจะทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อจัดระดับชั้นเรียนที่เหมาะสม ประมาณทุก ๆ 5 สัปดาห์ จะมีการทดสอบเพื่อเลื่อนชั้นขึ้นไป
General English เหมาะสำหรับผู้ที่มีจุดประสงค์เรียนเพื่อปรับปรุงภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น เพื่อโอกาสในการหางานที่กว้างขึ้น หรือเรียนเพื่อปูพื้นฐานสำหรับเรียน เพื่อสอบ IELTS / TOEFL General English สามารถเริ่มเรียนได้ตลอดทั้งปี ทุกวันจันทร์ หรือทุกจันทร์แรกของเดือน (บางสถาบัน)

2. IELTS / TOEFL Preparation 

คือ ภาษาอังกฤษที่เรียนเพื่อเตรียมสอบ IELTS หรือ TOEFL เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา (ตรี - โท - เอก) เป็นภาษาอังกฤษที่ยากขึ้นและเป็นภาษาแบบวิชาการ ระยะเวลาของคอร์ส ประมาณ 4 – 10 สัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบัน) ผู้จะเรียนต้องมีพื้นฐาน General English ประมาณระดับกลางขึ้นไป ถ้าทดสอบแล้วพื้นฐานยังไม่ถึงต้องไปเรียน General English และไต่ระดับให้ถึงขั้นกลางก่อนจึงจะเรียนหลักสูตรนี้ได้ บางสถาบันอาจมีหลักสูตร Business English หรือ Tourism English หรือ เรียนภาษาอังกฤษและฝึกงานในสาขาอาชีพต่างๆ และยังมีหลักสูตรผสมผสานระหว่างวิชาการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสชีวิตและประสบการณ์นิวซีแลนด์ เช่น ล่องแก่ง ชมฟาร์ม ขี่ม้า เดินป่า สกี ดำน้ำ เรือใบ ปีนหน้าผา และอื่น ๆ อีกมากมาย มีวันเริ่มเรียนและวันสิ้นสุดคอร์ส ที่แน่นอน


หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรระยะสั้น เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับ ประกาศนียบัตร และอนุปริญญา โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน – 1 ปี มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งในมหาวิทยาลัย สถาบันเอกชน วิทยาลัยเทคโนโลยีและโพลีเทคนิค ทั้งของรัฐบาลและเอกชน หลากหลายหลักสูตรเพื่อตอบสนองตามความสนใจของผู้เรียน

 • การท่องเที่ยว / การโรงแรม (Tourism / Hospitality)
 • การทำอาหาร / การทำขนมอบ (Cookery / Bakery)
 • Café' Operations
 • การผลิตภาพยนตร์ (Film Production)
 • การแต่งหน้า (Make up Artist)
 • Beauty therapy
 • Hairdressing
 • Fashion Design / Design
 • การถ่ายภาพ (Photography)
 • การบิน (Aviation)
 • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Flight Attendant Training)
 • Computer
 • Call Centre Operations
 • Multimedia and Web Design
 • English For Business 1-12 weeks
 • International trade
 • Developing leadership skills
 • Effective communication in presentations
 • Motivation & delegation
 • Marketing & Advertising
 • Teambuilding
 • Banking / Stockmarkets
 • Effective communication in meetings
 • Recruitment interview
 • Decision- making Skills
 • Effective communication in selling & negotiations
 • Management styles in international companies
 • และอีกหลายๆหลักสูตร ซึ่งสามารถขอคำปรึกษาได้จากศูนย์

 

Scholar Guide : ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ ประเทศนิวซีแลนด์ เรียนนิวซีแลนด์, ศึกษาต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อนิวซีแลนด์,แนะแนวเรียนต่อนิวซีแลนด์

กลับสู่หน้าหลักการศึกษา

ซัมเมอร์ คอร์ส

เรียนภาษาและหลักสูตรระยะสั้น


ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา


มหาวิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยีและโพลีเทคนิค

การศึกษาทางไกล

นานาคำถามการศึกษา

 

 


Scholar Guide : ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ ประเทศนิวซีแลนด์ เรียนนิวซีแลนด์, ศึกษาต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อนิวซีแลนด์,แนะแนวเรียนต่อนิวซีแลนด์