Scholar Guide : ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ ประเทศนิวซีแลนด์ เรียนนิวซีแลนด์, ศึกษาต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อนิวซีแลนด์,แนะแนวเรียนต่อนิวซีแลนด์                                                  
ทุกปีจะมีการจัดไปเรียนภาษาอังกฤษและทัศนศึกษาที่โรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ โดยทางศูนย์เป็นผู้จัดเอง และให้บริการจัดให้กับสถาบันต่างๆ

จุดประสงค์ของการจัด

•เพื่อส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะในการ ฟัง-พูด
•เปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น เพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิตในต่างประทศ
•เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่าง เรียนรู้การปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น
3-4 สัปดาห์ (เดือน มีนาคม-เมษายน , เดือน มิถุนายน-กรกฏาคม, และเดือน ตุลาคม แล้วแต่โปรแกรมในแต่ละปี)
อายุนักเรียน 10- 18 ปี
จำนวนนักเรียน 10-30 คน (ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่จัดในแต่ละครั้ง) มีอาจารย์หรือผู้ดูแลเดินทางไปด้วยและอยู่ดูแลตลอดโปรแกรม

 
 

 
•ร่วมชั้นเรียนเต็มเวลาและทำกิจกรรมโรงเรียนร่วมกับนักเรียนชาวนิวซีแลนด์
•ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา โดยมีครูและผู้ดูแลนักเรียนร่วมเดินทางตลอดทริป
•ในการเรียนครูจะจัดชั้นเรียนตามความเหมาะสมของอายุและความสามารถของนักเรียน
•จัดให้เรียนภาษาอังกฤษเสริม (ESL) ร่วมกับนักเรียนต่างชาติ กรณีนักเรียนมีระดับภาษาอังกฤษที่จำกัด
•โรงเรียนจัด Buddy เพื่อนชาวนิวซีแลนด์ให้นักเรียน
•ทำกิจกรรมกับโฮมสเตย์ในวันหยุด

พักกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ที่เลือกสรรว่าเหมาะสม นักเรียนไทย 2 คน ต่อ 1 ครอบครัว ซึ่งจะดูแลนักเรียนเหมือนสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว

ราคาจะเปลี่ยนแปลงตามโปรแกรมที่จัด และตามอัตราแลกเปลี่ยนของเงินนิวซีแลนด์
ค่าใช้จ่ายนี้รวม

 • ค่าเรียน
 • ค่าที่พักและอาหาร 3 มื้อทุกวัน
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด
 • ค่าพาหนะ ค่าผ่านประตูเพื่อร่วมกิจกรรมตามรายการ
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนของผู้ปกครอง
 • รูปถ่ายของนักเรียน ขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ ( สี หรือ ขาว-ดำ )
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออยู่มากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา 1 ใบ
 • จดหมายรับรองจากโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 
 • สำเนาทะเบียนบ้านของ นักเรียน บิดา มารดา
 • สำเนาใบเกิด
 • หนังสืออนุญาตที่เซ็นโดยบิดาและมารดา( ทางศูนย์ฯ จะเตรียมไว้ให้เซ็น )

นอกจากนี้แล้วยังมีการจัดในช่วงปิดเทอม เดือนตุลาคม ประมาณ 3 สัปดาห์ หากมีจำนวนนักเรียนมากพอ ( 15 คนขึ้นไป )
สำหรับนักเรียนที่เรียนในโรงเรียน นานาชาติ จะ มี โปรแกรม ประมาณกลาง มิถุนายน- กลาง กรกฎาคม หากมีจำนวนนักเรียนประมาณ 15 คน ขึ้นไป
นักเรียน และนักศึกษาที่ต้องการไปเดี่ยวหรือกลุ่มเล็กๆ ก็สามารถจัดให้ได้ตามความต้องการ และควรติดต่อล่วงหน้าประมาณ 8 สัปดาห์


Scholar Guide : ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ ประเทศนิวซีแลนด์ เรียนนิวซีแลนด์, ศึกษาต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อนิวซีแลนด์,แนะแนวเรียนต่อนิวซีแลนด์

กลับสู่หน้าหลักการศึกษา

ซัมเมอร์ คอร์ส

เรียนภาษาและหลักสูตรระยะสั้น


ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา


มหาวิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยีและโพลีเทคนิค

การศึกษาทางไกล

นานาคำถามการศึกษา

 

 


Scholar Guide : ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ ประเทศนิวซีแลนด์ เรียนนิวซีแลนด์, ศึกษาต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อนิวซีแลนด์,แนะแนวเรียนต่อนิวซีแลนด์